Data- og servicevilkår

Vilkår og betingelser

1. Baggrund

1.1. Unitii ApS, CVR: 40035281, Fabriksvej 1, 7330 Brande (i det følgende benævnt ”Unitii” stiller en frivilligheds- og aktivitetsportal til rådighed via hjemmesiden www.unitii.dk (herefter ”Platformen”). Unitii formidler via Aktivitetspasset kontakten mellem administratorer af foreninger (herefter Administrator), instruktører/kontaktpersoner for foreninger (herefter ”Instruktør”) og privatpersoner som kan tilmelde sig aktivitetsbesøg.

 

1.2. Unitii er en serverbaseret applikation (software), der er beskyttet af ophavsret. Enhver ophavsret tilhører dermed Unitii ApS.

 

1.3. Ordet ”Unitii” og de logoer der anvendes af Unitii er varemærker tilhørende Unitii ApS og må ikke benyttes af Brugeren uden forudgående tilladelse.

 

1.4. Ved at oprette dig som bruger af Platformen, accepterer du (herefter ”Brugeren”) at overholde og være bundet af disse brugervilkår.

 

2. Brug af Platformen

2.1. Unitii stiller alene Platformen til rådighed for Brugere og Administratorer, men indgår ikke som part i disses aftaler. Unitii er udelukkende formidler af kontakten mellem Brugerne. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende aftaler mellem Administrator og Brugeren vedrører derfor kun disse parter. Unitii kan ikke gøres ansvarlig for Brugerens henholdsvis Administratorens misligholdelse af en indgået aftale. Dette gælder selvom en Bruger/Administratos ikke opfylder kravene til registrering på Platformen.

 

3. Ansvarsfraskrivelse

3.1. Unitii udbyder en frivilligheds- og aktivitetsportal og Unitii påtager sig intet ansvar udover dette. Det sker på dit eget ansvar, når du bruger Platformen.

 

3.2. Unitii er ikke involveret i aftalerne mellem Brugeren og Administratoren, og Unitii kan dermed ikke stilles til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem disse. Unitii påtager sig intet ansvar i forbindelse med Brugernes aftaler om deltagelse i eller udbud af prøvebesøg.

 

3.3. Unitii kan ikke drages til ansvar for indhold på Platformen.

 

3.4. Unitii kan ikke drages til ansvar for en Administrators manglende ret til at udbyde en aktivitet på en given lokation. Det er alene op til Administratoren at undersøge og ansøge om tilladelse til at udbyde aktiviteten på givne lokationer.

 

3.5. Unitii kan ikke drages til ansvar for, hvis en Administrator ikke har rettigheder til at udbyde en given aktivitet og eventuelt ikke har indhentet de nødvendige tilladelser, licenser, certifikater, uddannelse eller på anden måde ikke opfylder gældende love, regler, sædvaner eller bestemmelser til at måtte udbyde givne aktiviteter.

 

3.6. Idet Unitii ikke er part i aftalen mellem Brugerne, kan Unitii desuden ikke gøres ansvarlig, hvis Brugere og Administratorer, uanset årsag, helt eller delvist ikke opfylder sine forpligtelser over for hinanden. Hvis Brugere ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til deres indbyrdes aftale, skal reklamationer og krav rettes direkte overfor den pågældende Bruger uden ugrundet ophold.

 

3.7. Administratoren er ansvarlig for at være behørigt forsikringsdækket i relation til at undervise i den udbudte aktivitet.

 

3.8. Administratoren accepterer, at Unitii ikke tilbyder nogen form for erstatning, hverken for medicinsk behandling eller for personskade eller anden skade, hvis Brugeren kommer til skade, som følge af den aktivitet, de har deltaget i.

 

3.9. Unitii kan altså ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person- og/eller tingsskade, som Brugeren måtte lide i forbindelse med brugen af Platformen eller det tab, som Brugeren måtte lide i forbindelse med Brugernes aftaler om deltagelse i eller udbud af aktiviteter.

 

3.10. Unitii anvender anerkendte antivirusprogrammer og har truffet foranstaltninger, f.eks. ved etablering af firewalls m.v., til sikring af web-appen. Unitii kan dog ikke garantere, at der ikke kan forekomme virusangreb, der ødelægger data eller forårsager andre former for nedbrud.

 

3.11. Platformen tilbydes som den er og forefindes. Platformen tilbydes som et standardprodukt uden individuelle tilretninger eller opsætning. Såfremt Brugeren konstaterer fejl i platformen, bedes disse indberettes til Unitii. Herefter vil indberetninger blive gennemgået hurtigst muligt og anerkendte fejl/mangler vil blive udbedret hurtigst muligt og i forbindelse med en opdatering af Platformen. Unitii er ikke ansvarlig for Brugerens indirekte tab. Som indirekte tab medregnes tab af data, omkostninger til regenerering af data, mistet omsætning og fortjeneste m.v.

 

3.12. Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. Hvis en bestemmelse under dette punkt skulle være ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves efter dansk rets ufravigelige regler, skal bestemmelsen anses for erstattet med en gyldig og retskraftig bestemmelse, som bedst afspejler formålet og indholdet af den originale bestemmelse.

 

4. Tilgængelighed og adgang til Platformen

4.1. Platformen er almindeligvis tilgængelig via Internettet 24 timer i døgnet, året rundt.

 

4.2. Unitii er ikke ansvarlig, hvis Platformen i kortere eller længere perioder ikke er tilgængelig, dette gælder også for forhold udenfor Unitii´ kontrol.

 

4.3. Adgang til Platformen vil blive afbrudt i forbindelse med opdateringer og ændringer. Arbejde med opdateringer og ændringer vil blive forsøgt udført i de tidsrum, hvor der er færrest brugere, der benytter Platformen.

 

4.4 Som led i sit vedligeholdelsesarbejde er Unitii berettiget til at ændre funktionaliteten uden varsel. Opgraderinger af Unitii kan således både tilføje og fjerne funktionalitet.

 

4.5 Unitii er ikke ansvarlig overfor brugeren ved nedetid, og intet krav kan rettes mod Unitii som følge heraf. Nedetid m.v. berettiger endvidere ikke Brugeren til godtgørelse eller anden form for kompensation.

 

5. Immaterielle rettigheder

5.1 Alle immaterielle rettigheder, herunder eneretten til tilgængeliggørelse for almenheden og eksemplarfremstilling af indhold, herunder, men ikke begrænset til tekst, grafik, billeder, video, design m.m. på Platformen tilhører uden begrænsninger Unitii.

 

5.2. Du accepterer og garanterer, at du har (1) alle påkrævede rettigheder til at uploade dit indhold på Platformen, og (2) at Unitii ikke skal indhente licenser fra en tredjepart for at gøre brug af dit Indhold, (3) at dit indhold ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, og (4) at dit indhold overholder disse Brugervilkår og den til enhver tid gældende lovgivning.

 

5.2.1 Du giver hermed Unitii en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens, og ret til at kopiere, overføre, distribuere, vise og fremføre (gennem alle kendte og fremtidige medier) dit indhold. Den heri nævnte licens fortsætter uden ophørstidspunkt, medmindre Brugeren fjerner indholdet fra Platformen.

 

5.2.2 Du accepterer, at Unitii efter eget skøn kan offentliggøre dit indhold på Platformen og på tværs af sociale medier, herunder Facebook, Instagram og lignende steder.

 

5.2.3 Unitii forbeholder sig retten til at censurere eller helt eller delvist fjerne dit indhold fra Platformen.

 

5.2.4 Unitii kan ansvarsfrit og uden varsel lukke for din adgang til Platformen samt lukke dine udbudte aktiviteter, hvis Unitii vurderer (1) at brugen er i strid med formålet, (2) at materiale er lagt op i strid med tredjemands rettigheder eller (3) at brugen af Platformen i øvrigt sker i strid med ret, moral, sædvane eller i øvrigt på en måde, som Unitii ikke ønsker.

 

6. Persondata – og cookiepolitik

6.1. Hvis en bruger tilmelder sig en aktivitet, videregiver Unitii oplysninger om brugerens navn, e-mailadresse og telefonnummer til foreningens administrator og instruktør/kontaktperson for aktiviteten. Dette gøres med henblik på at lette kommunikationen parterne imellem.

 

6.1.1. Brugeren accepterer samtidig, at Unitii og foreningen må kontakte Brugeren med relevante informationer og tilbud om indmeldelse i foreningen.

 

6.2. Hvis en Bruger tilmelder sig en aktivitet, videregiver Unitii ligeledes oplysninger om instruktør/kontaktpersons navn, e-mailadresse og telefonnummer til den tilmeldte. Dette gøres med henblik på at lette kommunikationen parterne imellem.

 

6.3. Med undtagelse af 6.1 og 6.2, videregiver Unitii ikke Brugerens oplysninger til tredjepart, medmindre det er påkrævet i henhold til lov – og myndighedskrav.

 

6.4. Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til databeskyttelsesforordningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

 

6.5. Brugeren kan i henhold til persondataloven altid anmode om at få oplysning om og indsigt i, hvilke oplysninger Unitii har registreret samt gøre indsigelse mod en registrering.

 

7. Fortolkning, ændringer og andet

7.1. Unitii er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser efter denne aftale ved hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, herunder fusion, uden brugerens forudgående samtykke. Brugeren kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale.

 

7.2. Applikationen er beskyttet af ophavsret og brugen af applikationen er kun tilladt i forbindelse med benyttelse af servicen.

 

7.3. Unitii kan til enhver tid ændre i disse betingelser.